Themawerkgroep water

Wiki NME Podium
 

NME Werkgroep Water en Klimaatadaptatie

 

Context

Het thema water staat op dit moment hoog op de agenda. Sinds enkele jaren is water benoemd als één van de topsectoren in Nederland. De wateropgaven van deze tijd vragen misschien wel meer dan ooit tevoren om een actieve en gecoördineerde aanpak rond het thema water. Overheden werken samen met de watersector om water als beleidsthema de aandacht te geven die het verdient. De opgaven zijn divers: een droog en bewoonbaar Nederland, schoon en voldoende drinkwater, een actief waterbeheer dat zorgt voor niet te veel en niet te weinig water, tegengaan van verzilting, een gezond, betaalbaar en klimaatbestendig stedelijk waterbeheer etc. etc.

 

Bij deze ontwikkelingen blijkt communicatie, educatie en stimuleren van bewustwording van steeds groter belang. Niet alleen voor draagvlak van ons waterbeheer en -beleid. Twee recente ontwikkelingen versterken dit belang:

 • Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de watersector. Op dit moment is al sprake van een tekort aan waterprofessionals en dit wordt – onder meer door de vergrijzing – de komende jaren alleen maar nijpender, zo is de verwachting.
 • Het is slecht gesteld met het waterbewustzijn van Nederlanders. Uit onderzoek van het OESO (2014) blijkt dat Nederlanders zich onvoldoende bewust zijn van het feit dat grote inspanningen nodig zijn om Nederland droog en bewoonbaar te houden en dat er wel degelijk risico op overstromingen is. Mensen zijn zich er ook nauwelijks van bewust welke inspanningen nodig zijn om drinkwater van goede kwaliteit te produceren.

 

In het concept Nationaal Waterplan 2016-2021 staat te lezen:

‘Het ontbreken van voldoende waterbewustzijn kan leiden tot verminderd draagvlak voor maatregelen, zeker als de noodzakelijke budgetten onder druk staan. Het kabinet is samen met de partners van het Bestuursakkoord Water (provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat) de publiekscommunicatie Ons Water gestart (www.onswater.nl). Deze communicatie heeft tot doel het waterbewustzijn onder Nederlanders te vergroten, de noodzaak van nieuwe investeringen inzichtelijk te maken en de betrokkenheid en zelfredzaamheid van burgers te vergroten.’ …. ‘Bewustwording begint bij kinderen. Daarom zetten de waterpartners zich ervoor in dat scholen extra aandacht geven aan ons water via een watereducatieprogramma.’

 

NME

Terwijl het NME werkveld bij uitstek over de kennis, ervaring en (sociale) instrumenten beschikt om de bewustwording van mensen te stimuleren wordt het NME door bovengenoemde partijen op dit moment nog niet of te weinig gezien als partij die hierin een goede rol kan vervullen.

 

Doel werkgroep

De NME werkgroep water en klimaatadaptatie (voortaan ‘NME werkgroep water’) is primair:

 • Krachtenbundeling in de NME-sector binnen het thema water en klimaatadaptatie;
 • Positionering van de NME-sector bij de grote partijen die actief zijn in de watersector (provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, waterbedrijfsleven).

In de werkgroep zullen we gezamenlijk bespreken hoe we dit het beste kunnen doen en hiervoor samen een aanpak opzetten die we als werkgroep ook kunnen uitvoeren. Enkele mogelijke ingrediënten van deze aanpak worden hieronder genoemd, maar het is nadrukkelijk de inzet om deze aanpak als werkgroep samen kunnen vormgeven. Behoefte van de betrokken partijen uit de NME-sector zelf zullen leidend zijn in inhoud en opzet van de werkgroep.

 

Beoogde resultaten

 • NME-sector heeft een gezicht voor (landelijke) waterpartijen;
 • Deelnemende NME-ers zijn goed op de hoogte van laatste ontwikkelingen rond water en klimaatadaptatie en weten wie ze waarvoor moeten benaderen;
 • Start/versterking van lokale netwerken en samenwerkingen rond watereducatie.

 

Samenstelling en werkwijze werkgroep

De werkgroep wordt gevormd door mensen uit de NME-sector met meer of mindere affiniteit met het thema water en klimaatadaptatie.

 

Activiteiten werkgroep

 • Startbijeenkomst: presentatie eerste verkenning werkveld water en klimaatadaptatie en samen doel en agenda opstellen
 • Collegedag/dagdeel met huidige ontwikkelingen in watersector. Soort mini-watereducatiedag? Doel is enerzijds laten informeren over watersector, anderzijds kennismaken/netwerken met sleutelfiguren en waterorganisaties.
 • Bestaande netwerken aanspreken, nieuwe contacten leggen in watersector. Contacten bij landelijke waterpartijen aanboren.
 • Inventariseren van wat NME te bieden heeft (bv. educatief aanbod => watereducatie.nl/GroenGelinkt)
 • Ontwikkelen van pamflet/flyer/factsheet ‘Wat NME kan voor u betekenen?’

 

Thema’s werkgroep

Het hoofdthema van de werkgroep, water en klimaatadaptatie, is heel breed. Gezamenlijk zullen we specifiekere thema’s benoemen en mogelijk hierin een keuze moeten maken:

 • Gemeentelijk beleid rond water en klimaatadaptatie
 • Waterveiligheid: bescherming tegen water (Deltaprogramma, dijken etc.)
 • Ruimte voor de Rivier (samengaan waterveiligheid en natuurontwikkeling)
 • Waterleven (slootjeslessen etc.)
 • Plastic soep
 • Drinkwater

 

Voorstel planning

Startbijeenkomst juni: gezamenlijk doel en agenda opstellen voor de werkgroep
Eind juni/juli: verkenning watersector (excursie?)

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.