energie

Wiki NME Podium
 

Update themawerkgroep NME & Energie

Eén van de themawerkgroepen die gefaciliteerd wordt vanuit de samenwerkingsovereenkomst PlatformNME-Duurzaamheid is de Themawerkgroep NME & Energie. Deze werkgroep is actief sinds eind 2014 en bestaat op dit moment uit een actieve kerngroep van zo’n 10 NME-ers uit het land, met daaromheen een ‘geïnteresseerde schil’ van nu zo’n 25 NME-ers en overige geïnteresseerden.

 

Bij de start van de werkgroep zijn o.a. de volgende speerpunten geformuleerd:

 • kennisniveau van NME-ers op het thema energie op peil brengen/houden;
 • rol/meerwaarde van NME op het thema energie bepalen en uitdragen;
 • in kaart brengen educatief materiaal op het thema energie & hier kwaliteitsslag in brengen;
 • goede (digitale) ontsluiting van educatief materiaal op thema energie;
 • samenwerken met lokale energie-initiatieven;
 • opbouwen/voortzetten contacten en samenwerking met relevante partijen en bedrijven;
 • goede praktijkvoorbeelden delen & krachten bundelen

Hierbij een update van de vorderingen en resultaten tot eind 2015.

 

Portfolio EnergieEducatie

Naar voorbeeld van eerdere ontwikkelde portfolio’s voor Water en Zwerfafval, werkt de werkgroep Energie aan de samenstelling van een portfolio EnergieEducatie. Dit portfolio biedt NME-ers (en docenten) een overzicht van het in het land beschikbare educatieve aanbod op het thema energie voor het primair en voortgezet onderwijs. Een groslijst van educatief aanbod is inmiddels door de werkgroep verzameld en wordt begin 2016 aan een eerste ‘kwaliteitscheck’ onderworpen.
Het idee is om met behulp van deze groslijst het Energie-aanbod in GroenGelinkt op te schonen.
Uit deze groslijst wordt een ‘top10’ van de volgens de werkgroep best bruikbare/inzetbare producten geselecteerd. Op basis hiervan kunnen NME-ers (en docenten) die met het thema energie aan de slag willen, op een relatief eenvoudige manier de voor hen best passende producten vinden. Geïnteresseerd in de huidige groslijst voor het portfolio EnergieEducatie en/of heb je een educatief product dat hier zeker niet op mag ontbreken? Neem contact met ons op.

 

Aansluiting bij Green Deal Scholen

Eind 2014 is door een groot aantal partijen de Green Deal (Verduurzaming) Scholen ondertekend. In deze Green Deal wordt gewerkt aan opschaling en versnelling van het verlagen van het energiegebruik en het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen (basis en voortgezet onderwijs) in Nederland. Het moment dat een school aan de slag gaat met het verduurzamen van haar schoolgebouw, is het – naar mening van de werkgroep NME & Energie – noodzakelijk en logisch om ook in de lessen aandacht te besteden aan onderwerpen als energiebesparing en duurzame energieopwekking. Vandaar dat we samenwerking hebben gezocht met de Green Deal Scholen. We hopen deze samenwerking in 2016 concreet vorm te geven en in de praktijk te brengen.

 

Website www.energieeducatie.nl

Om alle output en informatie rondom EnergieEducatie op één (digitale) plek bij elkaar te brengen, is de website www.energieeducatie.nl weer ‘uit het stof gehaald’. Met input en hulp vanuit de Werkgroep NME & Energie wordt deze website ge-update naar de huidige wensen en behoeften. Uiteraard krijgt het door de werkgroep samengestelde portfolio EnergieEducatie een prominente plek op de site en wordt het zoeksysteem van GroenGelinkt in de site geïntegreerd. Ook wordt er een digitale link gelegd met de Green Deal Scholen. Onder het kopje ‘Inspiratie’ komen goede voorbeelden van EnergieEducatie in de praktijk verzameld en onder de noemer ‘Ondersteuning’ kunnen NME-centra (en overige organisaties) die actief zijn op het gebied van EnergieEducatie zich profileren. De site is nog volop in ontwikkeling. Input, ideeën en suggesties zijn van harte welkom!

 

Geïnteresseerd? Sluit je aan!

In 2016 gaat de werkgroep NME & Energie weer ‘vol energie’ verder. Naast bovengenoemde onderwerpen, zal de werkgroep dan ook aan de slag gaan met het speerpunt ‘samenwerken met lokale energie-initiatieven’. Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven en/of actief meewerken in de werkgroep? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten!! Neem voor meer informatie contact op met Bregje van den Brand van SME Advies (brand@sme.nl, 030-6358902).

 

 

 

 

 

 

 

Interview met Bregje van den Brand

Steeds meer mensen zien de noodzaak van een energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. In het SER-akkoord is afgesproken om in 2020 14% van alle energie duurzaam te produceren. In dit akkoord is (nog) weinig aandacht voor gedragsverandering en de rol die burgers hier zelf in kunnen vervullen. Gelukkig zijn er organisaties die hier lokaal heel goed een rol in kunnen spelen: de lokale NME-centra. 

 

Grote belangstelling voor werkgroep

Maar liefst 25 lokale NME centra meldden zich aan voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep in september. Blijkbaar leeft het onderwerp op veel plekken en willen centra graag kennis en ervaringen delen. Fijn, want zo voorkomen we dat iedereen het wiel zelf moet uitvinden. 

 

Bedoeling van de werkgroep

De werkgroep heeft drie doelen: kennis over het thema vergroten, mogelijke rollen voor lokale NME centra in kaart brengen en goede voorbeelden delen:

 • Wij denken dat je als NME centrum de volgende kennis in huis moet hebben als je lokaal aan de slag wilt met het thema energie: wat speelt er beleidsmatig (nationaal en lokaal),  welke partijen zijn  actief en welke initiatieven er al zijn. Ook ambities en taken van provincies, regio’s en gemeenten zijn interessant om te kennen. En inhoudelijke basiskennis over duurzame energietechnieken en besparingsoplossingen.
 • Daarnaast willen we NME centra helpen hun rol te bepalen. Wat kun jij met jouw mogelijkheden doen om te zorgen voor een samenleving waarbij duurzaam energiegebruik geen wens is, maar realiteit.
 • Last but not least: goede voorbeelden delen. Verspreid door het land zijn er al veel lokale NME centra actief op het thema energie. Met educatieve programma’s zoals Energieke Scholen, energiebesparingsprogramma’s voor huiseigenaren of huurders of door het faciliteren van lokale energie initiatieven van burgers.
   

‘College-dag Energie’ voor lokale NME centra

Begin september bespraken 15 lokale centra hoe zij willen werken aan deze doelen. Afgesproken is om nog dit jaar een college dag te organiseren, waarin alle drie de doelen aan bod komen. Zo kun je jezelf in één dag helemaal bijspijkeren op het thema energie. Alle lokale NME centra zijn hier van harte welkom.

 

De themawerkgroep Energie Lokaal is opgericht door en voor lokale NME centra, die vanuit het GDO Netwerk NME Diensten met elkaar verbonden zijn. De werkgroep wordt gefaciliteerd door Bregje van den Brand, energie expert van SME Advies.

 

Op 2 december vindt de 2e bijeenkomst van de Themagroep Energie plaats.

NME-ers die hier graag bij willen aanschuiven (ook al zijn ze nu nog niet aangehaakt bij de Themagroep), zijn hierbij van harte welkom.

 

 

NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.