Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

Wiki NME Podium
 

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

Dit is het motto bij het praktijkgericht onderzoek van Stoas Vilentum-Hogeschool Wageningen samen met vier scholen en de twee Universiteiten. De eerste fase in het onderzoek is afgesloten en de resultaten worden nu beschikbaar gesteld.

 

Sinds de jaren 60 is er in het Nederlandse onderwijs aandacht voor natuur en milieu. Historisch bezien tendeert duurzaamheidsonderwijs naar een integrale benadering van inhouden, leeromgeving en pedagogisch-didactische aanpak. De implementatie van duurzaamheid in het onderwijs is daarom meer dan curriculumuitbreiding of het invoeren van nieuwe vormen van didactiek. Ook de omgeving waarbinnen leerlingen, studenten en medewerkers werken is van groot belang om duurzaamheid effectief te implementeren. Te denken valt dan aan natuur (beleving) maar ook participatie in authentieke duurzaamheids activiteiten in de (school) omgeving.

 

Recente studies beschrijven deze nieuwe pedagogische perspectieven en andere manieren van leren. Leren voor Duurzame Ontwikkeling zoals door UNESCO beschreven is hierbij een richtinggevend concept. De implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) in het onderwijs is ingrijpend van aard. Het gaat om het verwerven van een disciplineoverstijgende manier van denken en handelen. De omgeving (binnen en buiten de school) waarbinnen geleerd wordt en de competenties van opleiders (binnen en buiten de school) zijn van belang om LvDO effectief te implementeren. Binnen het NRO project 'Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling' zijn uitgangspunten voor LvDO uit de literatuur en onderzochte LvDO-werkpraktijken in vmbo en mbo binnen een consortium van scholen en onderzoekers vertaald naar ontwerpcriteria voor leeractiviteiten. Hiermee zijn voor het eerst concrete ontwerprichtlijnen voor leeractiviteiten voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling geformuleerd. De eindproducten, een folder en een handleiding, beschrijven de onderzoeksresultaten op een zeer toegankelijke wijze en geven met de geformuleerde ontwerprichtlijnen aanwijzingen voor het ontwerpen van leeractiviteiten in en buiten de school. Voor onderwijs ondersteuners worden hiermee ook perspectieven geschetst voor de manier waarop zij kunnen bijdragen aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het onderwijs.

 

Over dit onderwerp is 12 mei een 2016 Landelijke conferentie:

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon doen!

Flyer

 

Locatie: Stoas Vilentum-Hogeschool Wageningen

Meer informatie: www.stoasvilentum.nl/leren-voor-duurzame-ontwikkeling

Projectleider: Stan Frijters, s.frijters@stoasvilentum.nl

 

 
21-01-2016 t/m 28-01-2016
19-03-2016 t/m 20-03-2016
22-04-2016 t/m 24-04-2016
25-05-2016
30-05-2016 t/m 05-06-2016
17-07-2016 t/m 22-07-2016
06-09-2016 t/m 09-09-2016
20-09-2016
28-09-2016 t/m 30-09-2016
01-10-2016 t/m 02-10-2016
07-10-2016 t/m 16-10-2016
29-10-2016
22-11-2016 t/m 24-11-2016
23-11-2016 t/m 25-11-2016
NMEpodium is een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SMEAdvies en VVM Sectie NME en is financieel mogelijk door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.